Balıkesir’in Ayvalık İlçesi’nde Türközü Mahallesi’nde açılmak istenen jeotermal kuyusuyla ilgili olarak Balıkesir 1.

Balıkesir’in Ayvalık İlçesi’nde Türközü Mahallesi’nde açılmak istenen jeotermal kuyusuyla ilgili olarak Balıkesir 1. İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi.
R.Y. isimli bir girişimci tarafından Ayvalık’ın Türközü Mahallesi’nde zeytinlik alanda jeotermal kaynak arama amacıyla sondaj kuyusu açılması tepkilere neden olmuş, Ayvalık Tabiat Derneği tarafından 'ÇED Gerekli Degildir' kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istenmiyle dava açılmıştı.
Davayla ilgili olarak mahkemece belirlenen bilirkişi heyeti 9 Ekim 2019 tarihinde sondaj kuyusunun açılmak istendiği zeytinlikte inceleme yaparak, hazırladığı raporu 6 Aralık 2019 tarihinde 1. İdare Mahkemesine teslim etmişti. Bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda, yer altı ve yüzey su haritalarına ve nasıl korunacağına yer verilmedigi, yine tasınmazın zeytinlik vasfında oldugu, jeotermal akıskanın asit özellikli olması sebebiyle yaprak ve meyvelerde yanmaya sebep olabilecegi, tesisin 3573 sayılı Zeytinciligin Islahı ve Yabanilerin Asılattırılması Hakkındaki Kanunun 20/1. maddesine de aykırı oldugu belirtildi.
Bu raporun ardından Balıkesir 1. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.Dava dosyasında yer alan bilgi, belge ve bilirkişi raporunu inceleyen mahkeme heyeti davalı idarece yapılan itirazın bilirkisi raporunu kusurlandıracak nitelikte görülmediğini belirterek 'ÇED Gerekli Degildir' kararında hukuka uyarlık bulunmadıgına sonucuna vardı.
Mahkeme kararının sonuç bölümünde, 'Dava konusu islemin icrası halinde, çevre üzerinde geri dönülmez bir tahribat ve telafisi güç zararlar dogabilecegi açıktır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılıgı açık olan dava konusu islemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar dogabileceginden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, oybirligiyle karar verildi.' ifadelerine yer verildi.
Bu gelişme üzerine Ayvalık Tabiat Platformu tarafından yapılan açıklamada, 'Ayvalık’ın önemli geçim kaynağı ve UNESCO Yönetim Alanı içinde olan zeytinliklerinin korunması amacıyla açtığımız davada yürütmeyi durdurma kararının verilmesi haklılığımızın göstergesi oldu. Bu davadaki desteklerinden dolayı Ayvalık Belediye Başkanı Sayın Mesut Ergin’e ve dosyayı gönüllü olarak üstlenen Avukat Özlem Yılmaz ve BURÇEP üyesi Avukat Filiz Sonsuz’a çok teşekkür ediyoruz.' denildi.